ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκή Ένωση: Μείωση των παρατυπιών και ακριβοδίκαια εκτέλεση του προϋπολογισμού

09:26 - 28.09.2017

Μείωση των παρατυπιών στις πληρωμές και γενικώς "ακριβοδίκαιη εικόνα" παρουσιάζει η εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2016, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) που παρουσιάστηκε σήμερα στις Βρυξέλλες. Οι ελεγκτές επικύρωσαν τα πεπραγμένα με "επιφυλάξεις" χωρίς όμως τον χαρακτηρισμό της "αρνητικής γνώμης", κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 1994.

Συγκεκριμένα, το ήμισυ περίπου των δαπανών της ΕΕ που ελέγχθηκαν το 2016 ήταν κάτω του ορίου σημαντικότητας του σφάλματος που έχει οριστεί στο 2%. Επιπλέον, οι ελεγκτές διατύπωσαν γνώμη χωρίς επιφύλαξη όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών της ΕΕ για το 2016 ή «τους ενέκριναν», όπως συμβαίνει κάθε χρόνο από το 2007 και εξής. Τα έσοδα δεν περιείχαν ουσιώδη σφάλματα το 2016.

Οι ελεγκτές διατυπώνουν γνώμη χωρίς επιφύλαξη επί των λογαριασμών της ΕΕ από το 2007. Ωστόσο, από το 1994 μέχρι τώρα, διατύπωναν κάθε χρόνο αρνητική γνώμη σχετικά με την κανονικότητα και τη νομιμότητα των δαπανών. Επιπλέον το 2016 οι ελεγκτές εντόπισαν ένδεκα περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης σε πληθυσμό σχεδόν 1000 πράξεων που υπέβαλαν σε έλεγχο (έναντι 12 το 2015). Οι περιπτώσεις αυτές διαβιβάστηκαν στην OLAF, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης.

Κατά το ΕΕΣ, το συνολικό επίπεδο σφάλματος στις δαπάνες της ΕΕ το 2016 εκτιμήθηκε σε 3,1%, έναντι 3,8% το 2015 και 4,4% το 2014.

Οι «πληρωμές βάσει δικαιωμάτων», οι οποίες πραγματοποιούνται επειδή πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, αντιστοιχούν στο 49% περίπου των δαπανών της ΕΕ και εμφανίζουν επίπεδο σφάλματος κάτω του 2%. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι άμεσες ενισχύσεις προς γεωργούς, οι επιδοτήσεις προς σπουδαστές και ερευνητές και οι δαπάνες προσωπικού. Το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για τον τομέα «Φυσικοί πόροι: Στήριξη της αγοράς και άμεσες ενισχύσεις» ήταν 1,7% και για τη «Διοίκηση»0,2%.

Ωστόσο, στις «πληρωμές για την απόδοση δαπανών», οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω επιστροφών, διαπιστώθηκαν υψηλότερα επίπεδα σφάλματος. Για τον τομέα «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος ήταν 4,8% και για τον τομέα «Φυσικοί πόροι: Αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον, δράση για το κλίμα και αλιεία» 4,9%.

Ακόμη, οι ελεγκτές επιβεβαιώνουν ότι τα στοιχεία της Κομισιόν σχετικά με τη συμμόρφωση με τους κανόνες συμπίπτουν στις περισσότερες περιπτώσεις με τα αποτελέσματα στα οποία καταλήγουν οι ίδιοι. Συνιστούν, ωστόσο, στην Επιτροπή να επικεντρωθεί περισσότερο στις επιδόσεις και να απλουστεύσει τα εργαλεία μέτρησης που χρησιμοποιεί, ακολουθώντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τέλος, οι ελεγκτές προειδοποιούν ότι το σύνολο των πληρωμών που έχει δεσμευθεί να πραγματοποιήσει η ΕΕ από μελλοντικούς προϋπολογισμούς («εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων», γνωστές ως «RAL» εκ του γαλλικού «reste à liquider, ήτοι «υπόλοιπο προς εκκαθάριση») ήταν υψηλότερο από ποτέ το 2016, ανερχόμενο σε 238,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τονίζουν δε ότι η εκπλήρωση αυτών των συσσωρευμένων υποχρεώσεων και η αποτροπή νέας τέτοιας συσσώρευσης πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά προτεραιότητα κατά τον σχεδιασμό των δαπανών της ΕΕ για τη μετά το 2020 περίοδο.
Σημείωμα προς τους συντάκτες:

Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΕΣ,το 2016 οι δαπάνες της ΕΕ ανήλθαν συνολικά σε 136,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ή σε περίπου 267 ευρώ ανά πολίτη. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 1% περίπου του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ και στο 2% περίπου των συνολικών δημόσιων δαπανών των κρατών μελών της. Το 2016 το μεγαλύτερο μέρος των πόρων δαπανήθηκε στους τομείς των φυσικών πόρων (57,9 δισεκατομμύρια ευρώ), της συνοχής (35,7 δισεκατομμύρια ευρώ) και της ανάπτυξης και της απασχόλησης (15,2 δισεκατομμύρια ευρώ).

«Η διατύπωση γνώμης με επιφύλαξη φέτος απηχεί μια σημαντική βελτίωση στα οικονομικά της ΕΕ», δήλωσε ο Klaus-Heiner Lehne, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. «Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, θα δούμε από άλλη οπτική γωνία τον τρόπο με τον οποίο ελέγχουμε τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Θα λαμβάνουμε περισσότερο υπόψη τους εσωτερικούς ελέγχους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, ώστε να προωθήσουμε περισσότερο τη λογοδοσία και να βελτιώσουμε περαιτέρω τη διαχείριση των οικονομικών της ΕΕ. Θα ενισχύσουμε επίσης την εστίασή μας στις επιδόσεις, προκειμένου να εγγυηθούμε στους πολίτες της ΕΕ την αποδοτικότητα των πραγματοποιούμενων δαπανών.»
Τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μείωσαν το συνολικό εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος κατά 1,2%. Ωστόσο, ήταν διαθέσιμες αρκετές πληροφορίες για την πρόληψη ή τον εντοπισμό και τη διόρθωση σημαντικού ακόμη μέρους των σφαλμάτων. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, εάν όλες αυτές οι πληροφορίες είχαν χρησιμοποιηθεί ορθά, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στους τομείς «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή», «Φυσικοί Πόροι» και «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας» θα ήταν κάτω του ορίου σημαντικότητας του 2%. «Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζονται πρόσθετες δικλίδες ελέγχου, αρκεί να ενισχυθούν καταλλήλως οι υπάρχουσες,» δήλωσε ο Πρόεδρος Lehne.

Από ΚΥΠΕ